Проект на МОН ще обучава изявените учители

Проект на МОН ще обучава изявените учители


Обучение на педагози с успели ученици ще стартира на 30 септември. Целта на проекта е да насърчи и подкрепи кариерното им израстване, чрез осигуряване на информираност и достъп до съвременна педагогическа литература в областта на предметите по които преподават и възможност за публикации в специализирани издания.

Обучението обхваща предимно учители – ръководители на отбори или на индивидуално представящи се ученици, които през учебните години от 2009/2010 до 2011/2012, са се класирали на призови места в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, пленери и др. прояви.

В обучението ще бъдат включени над 1000 преподаватели от всички учебни направления. То ще се състои в пет големи града в страната – София, Варна, Пазарджик, Стара Загора и Плевен и ще продължава 32 учебни часа в 5 дни.

Обучителите са преподаватели от всички големи университети в страната.

Всички учители обхванати от проекта, по времето на обучението ще получат достъп до съвременна педагогическа литература и ще имат възможност да разработи собствена педагогическа практика. Обученията ще се водят по съвременни технологии – с интерактивна дъска. Добрите идеи, представени по време на обученията и подбрани по предварително одобрени критерии, ще бъдат публикувани в специализирано педагогическо издание специално издадено, като част от проекта.

Организатор на обучението е „РААБЕ България – Меркурий 97“ – определен от МОН след провеждане на процедура за изпълнител на обществената поръчка. То е във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в средното образование.