След резултатите от PISA продължават експертните дискусии и анализи.Днес на пресконфренция в МОМН бяха обявени резултатите на българските ученици от международното изследване на качеството на образованието PISA (PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESMENT) 2012. изследването проверява ключови знания у учениците чрез обща международна рамка в три познавателни области: функционална грамотност по четене, математика и природни науки.

Програмата оценява 15-годишните ученици, като основната й цел е да определи доколко те в края на задължителното училищно образование са придобили познания и умения, които биха им позволили успешно да се конкурират на трудовия пазар и биха били основа за пълноценна лична и професионална реализация. Ключов елемент в PISA е разбирането, че компетентноститe, които младите хора формират в училището, се отразяват върху способността им да продължат обучението си и да се интегрират успешно в обществото.

В изследването се проучват всички фактори, които оказват влияние върху постиженията на учениците. Формàтът и инструментариумът на изследването са съобразени с културните, етническите, езиковите и политическите особености на отделни държави участници. Високото качество на оценяването и надеждността на събраните данни се гарантира от стриктни стандарти, прилагани от всички участници на всеки етап от програмата.

Заради прецизността и качеството на събраните данни и тяхната широка международна представителност днес PISA е основа за политически диалог и сътрудничество при дефинирането на целите и осъществяването на образователните политики, съответстващи на съвременното разбиране за компетентностите, необходими за пълноценната реализация на личността.

Изследването е проведено в 65 страни, като в общото класиране по математика България заема 47 позиция с резултат от 439 точки. Най-висок среден резултат са постигнали учениците от град Шанхай – 613т. На второ място се нареждат възпитаниците на Сингапурските училища с резултат от 573т. Трети са Хонконг с 561т, а след тях се нарежда Китайско Тайпе(Тайван) с резултат от 560т. Първата държава извън Азия е Лихтенщайн, като учениците там са събрали средно по 535т.

По четене с разбиране българските ученици се нареждат на 51 позиция с резултат средно 463т. Първите 6 класирани са: На първите шест позиции са съответно: Шанхай – 570т.; Хонконг – 545т.; Сингапур – 542т.; Япония – 538т.; Корея – 536т.; Финландия – 524т.

По природни науки нашите ученици са се справили най-добре. Те са постигнали среден резултат от 446 точки, което отрежда на страната ни 45 позиция. Първите шест нации в тази област са: Шанхай 580т.; Хонконг 555т.; Сингапур 551т.; Япония 547т.; Финландия 545 т. и Естония 541т.

Основните изводи направени от експертите на образователното ни министерство са:

•През 2012 г. българските ученици постигат най-висок среден резултат по математика досега в PISA. Повишението е значително особено в сравнение с 2006 (25 точки) и 2009 г. (11 точки).
•Повишен среден резултат на българските ученици в сравнение с предходното изследване и по трите оценявани области (математика, четене и природни науки)

Според средния си резултат в PISA 2012 България попада в една група със Сърбия (449 точки), Турция (448 точки), Румъния (445 точки), Кипър (440 точки), Обединените арабски емирства (434 точки) и Казахстан (432).

Основното изследване се провежда в България през периода от 2 април до 11 май 2012 г. В него участват около 5 280 ученици от 188 училища в цялата страна, които са били в 7., 8., 9. и 10. клас. Момичетата сред тях са 48%, а момчетата – 52%. Преобладават учениците в 9. клас (91,2%).

Най-голям е делът на учениците с профилирана подготовка (т.е. в профилираните гимназии и профилираните паралелки на СОУ). Те са почти половината от всички български ученици, участвали в изследването. Също значителен, макар и по-малък с около 10%, е делът на учениците от професионалните гимназии. Съществено по-малък е процентът на учениците от целевата група в прогимназиален етап на обучение и в непрофилираните паралелки на СОУ.

България е сред държавите, в които образователните постижения на учениците са силно повлияни от семейната и социално-икономическата среда. Децата на родители с по-висок социален статус са постигнали по-високи резултати от съучениците си със по-нисък социален статус. Резултатите на учениците с по-образовани родители са средно със 117 точки повече от резултатите тези чиито родители имат ниско образование и професионална квалификация.

Резултатите на учениците от профилираните гимназии и профилираните паралелки на СОУ са значително по-високи от резултатите на останалите ученици. Те са по-високи и от средния резултат за България: по математика – с 36 точки, по природни науки – с 42 точки и по четене – с 53 точки. Най-значителна е разликата между отделните групи ученици по четене – областта, в която учениците с профилирана подготовка имат най-висок резултат, докато останалите ученици имат най-нисък резултат.

Материали от презентацията в МОН.
презентация