Намаляват таксите за студентите.Парламентът гласува на второ четене поправки в Закона за висшето образование. Министъра на образованието ще има право да задължи университетите да изискват по-ниски такси от определените от тях, ако е осигурено доплащане до пълния размер на таксата от страна на държавата или други организации. Тази възможност ще се отнася само до т.нар. защитени специалности.

Друга основна промяна в закона е това, че университетите ще имат право да регистрират търговски дружества, съгласно Търговския закон, чрез които да провеждат научни изследвания или да реализират на пазара свои научни достижения.

Държавата ще има право и да намали финансирането за определени професионални направления, които са с раздут прием и студентите масово не работят по специалността след завършване.

Чуждестранни студенти ще заплащат такси, които в държавните висши училища не могат да бъдат по-ниски от съответните определени такси, а чуждестранни докторанти и специализанти – такси, размерът на които не може да бъде по-нисък от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

Вече няма да е задължително поне 50% от лекционните курсове да се водят от хабилитирани преподаватели. Това ограничение може да отпадне ако университета изпитва необходимост от кадри, които да извършват обучението.

Лицата които се избират за директори на колежи и филиали, декани на факултети и ректори на университети ще трябва задължително да работят на основен трудов договор в повереното им ведомство.

Друга промяна, която се прие доста спорно от обществото е тази за създаването на т.нар. Изследователски университети. Даден университет може да се преобразува в изследователски, като само така ще може да получава пари от държавата за провеждане на научни изследвания. Ако университет се преобразува в изследователски, то ректорът му ще има право на 2 нови мандата. Това на практика може да доведе до това дадено лице да управлява не до 8 години, а до 16.