Доставчиците на банкови сметки трябва да са прозрачни и достъпниОбект на тази статия няма да бъдат спестовните сметки, кредитите, сметките за ценни книжа, застраховките и инвестициите, а ще се фокусираме върху разплащателните сметки. Различните финансови институции в страните – членки на ЕС имат съществени отлики помежду си и работят фрагментирано с инструменти, налагани им от националните им правителства. През 2007 г. Европейската Комисия ЕК прави проучване на банкирането в Европейския Съюз ЕС и идентифицира пречки пред мобилността и избора на потребителите. Такива се недостатъчната съпоставимост и прозрачност при таксите на банковите институции, както и неоправдано високите размери на разходите, които потребителите трябва да заплатят , сменяйки своя финансов посредник. Третият основен проблем, който ЕК идентифицира са трудности, с които потребителите се срещат при достъпа си до услугите на тези банки. През следващите няколко години се предприети мерки на национално ниво във връзка:
1. По-голяма прозрачност на таксите към банковите депозити.
2. Придружаване на гражданите в комуникацията им с доставчиците, както и безпроблемната им смяна.
3. Улесняване и достъпност до банкови сметки.
Тези мерки за жалост са не добре планирани и координирани, в резултат на което, гражданите в различните страни получават различна степен на сигурност и подкрепа, като фрагментираните кодекси и принципи причиняват дизхармония в трансграничната интеграция и мобилност на гражданите, участващи в единния европейски цифров пазар. Без значение от коя страна са те трябва много лесно да сменят своята банка в трансгранични ситуации. Това изисква съпоставими и прозрачни данни за всички такси, застраховки и други разходи, свързани с банкирането. Необходимо е в близко бъдеще националните правителства да осигурят съпоставими и стандартизирани данни за този вид финансови услуги и така да се утилизира мобилността на гражданите на банкови продукти. В резултат на тези препоръки в Акта за единния пазар ЕК информира Европейската общност, че възнамерява да продължи своето наблюдение с цел закрила на правата на гражданите и подчерта, че фокусът ще бъде върху паричните такси.

Източник: vsichki-krediti.com